17 ก.ค. 2561, 14:34 น.  33 ครั้ง

นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑ นำกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้แบ่งจุดปฏิบัติภารกิจการพัฒนาคลองแม่ข่าเป็น ๓ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ ด้านตะวันตกคลองแม่ข่า สะพานหลังวัดแสนฝาง - สะพานช้างม่อย, จุดที่ ๒ ถนนทางเลียบคลองแม่ข่า สะพานหลังวัดแสนฝาง - ถนนช้างม่อยตะวันออก และจุดที่ ๓ ถนนท่าแพ - สะพานวัดแสนฝาง โดยได้มีการเก็บขยะในคลองแม่ข่า, ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เพื่อเป็นการพัฒนาให้คลองแม่ข่ามีความสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า สำหรับการทำกิจกรรมของประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในครั้งนี้ก็เพื่อ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่นด้วยการ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" และให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่ สะอาด เกิดความสวยงาม สร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่สถานที่ท่องเที่ยว ที่สาธารณะ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่อง การรักษาความสะอาดกับทุกภาคส่วน ตลอดจน เป็นการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...