กองบิน ๔๑  

ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  ๑๐  หมู่ที่  ๓  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  ๔  กิโลเมตร

โทรศัพท์ 053-281012 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 41 โทรศัพท์ 053-281012 - 5 ต่อ 57217