กองบิน ๔๑

วิสัยทัศน์ (vision)

กองบินปฏิบัติการที่มีความชาญฉลาดและยั่งยืน

( Sustainable Smart Air Base )

ภารกิจของกองบิน ๔๑

          ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๒ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒     "กองบิน ๔๑ มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

ภารกิจด้านอื่นๆ นอกเหนือจากภารกิจหลัก

1. ภารกิจถวายการอารักษ์ขาและถวายพระเกียรติฯ

2. ภารกิจบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

3. ภารกิจป้องกันประเทศและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   

4. ภารกิจการพัฒนาประเทศ