น.อ.อาคม อรรถเวทวรวุฒิ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๒๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๒


น.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
๑ ต.ค.๒๕๒๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๖


น.อ.ธนนิตย์  เนียมทันต์
๑ ต.ค.๒๕๒๖ - ๑ ม.ค.๒๕๒๙


น.อ.เกียรติศักดิ์ เทพกุญชร
๒ ม.ค.๒๕๒๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๐


น.อ.รังสรรค์ ขีทะระ
๑ ต.ค.๒๕๓๐ - ๑ เม.ย. ๒๕๓๓

น.อ.ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง
๑๑ เม.ย.๒๕๓๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔น.อ.สมนึก เยี่ยมสถาน
๑ ต.ค.๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๖


น.อ.สุทธิรัตน์ เกษมสันต์
๑ ต.ค.๒๕๓๖ -๓๐ ก.ย.๒๕๓๙


น.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุททานนท์
๑ ต.ค.๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑


น.อ.วิโรจน์ นิสยันต์
๑ ต.ค.๒๕๔๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๔


น.อ.อานนท์ จารยะพันธ์
๑ ต.ค.๒๕๔๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๖


น.อ.วิสุรินทร์ มูลละ 
๑ ต.ค.๒๕๔๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๙


น.อ.สิทธิพร เกสจินดา
๑ ต.ค.๒๕๔๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑


น.อ.ไกรสร จันทร์เรือง
๑ ต.ค.๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒


น.อ.สุรสีห์ โฉมที
๑ ต.ค.๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓น.อ.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
๑ ต.ค.๒๕๕๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖น.อ.คิดควร สดับ
๑ ต.ค.๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท
๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐


น.อ.สุนทร ผ่องอำไพ
๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒


น.อ.นรุธ  กำเนิดนักตะ
๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓


น.อ.ภูศิษฏ์ ทิมเกิด
๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔


น.อ.วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร
๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖