กองบิน 41 กองทัพอากาศ
เลขที่ 10 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-281012

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 41 โทรศัพท์ 053-281012 - 5 ต่อ 57217