น.อ.ภูศิษฏ์  ทิมเกิด
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑

น.อ.ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๑)

 

น.อ.วัฒนา บัวชุม
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๒)

 

น.อ.กิตติพงษ์ ศรีรินยา
เสนาธิการกองบิน ๔๑