น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑

น.อ.จาริต มังคละศิริ
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๑)

 

น.อ.ปกป้อง สุระกุล
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๒)

 

น.อ.จตุรงค์ รักสุภาพ
เสนาธิการกองบิน ๔๑