ค่านิยม
"AIR THUNDER"

A  - Airmanship   ความเป็นทหารอากาศ
I   -  Integrity and Allegiance   ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
R  -  Responsibility   ความรับผิดชอบ
T - Teamwork   ทำงานเป็นทีม
H - Healthiness   รักสุขภาพกายและใจ
U - Unity   รู้รักสามัคคี ปรองดอง
N - No Blame Culture   วัฒนธรรมไม่กล่าวโทษ
D - Discipline   มีวินัยต่อเอง สังคม และ โซเชี่ยล
E - Evolution   มีพลังในการคิดค้นพัฒนา
R - Respect   เคารพในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และระบบอาวุโส