27 มี.ค. 2563, 14:14 น.  187 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์  มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๑) , นาวาอากาศเอก ฐาปนา  ม่วงน้อยเจริญ (๒) และ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ที่ร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจสอบเอกสาร และใบ ชม.๑ ของผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ที่ต้องทำการกรอกเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ และติดตาม ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามประกาศของรัฐบาล  เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบติดติดตามเป็นพิเศษ
     ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้จัดกำลังทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธืน กองบิน ๔๑ วันละ ๑๕ นาย แบ่งเป็น ๓ ผลัด ผลัดละ ๕ นาย โดยเริ่มตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เที่ยวบินเที่ยวแรก (๐๖.๐๐ น.) จนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้าย (๒๔.๐๐ น.) ตั้งแต่วันนี้ - จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...