23 มิ.ย. 2565, 09:29 น.  6 ครั้ง

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่ 7 ประดิษฐานดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่6 อัศจรรย์ดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่5 พุทธาภิเษกดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่4 ฤกษ์ยามดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่2 มวลสารดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่1 พุทธลักษณะดี...