1 ก.ค. 2563, 14:57 น.  468 ครั้ง

     เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
เป็นประธานการจัดกิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฝูงบิน ๔๑๖ กองบิน ๔๑, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย
     ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ร่วมสำรวจพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย ในการปลูกต้นไม้ สำรวจชนิดของต้นไม้ และจำนวนของต้นไม้ที่ปลูก พร้อมทั้งร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ รวมถึงการดูแลรักษาหลังการปลูก 
     ฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองบิน ๔๑ จึงได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่ทำการปลูกต้นไม้ โดยเป็นบริเวณท้ายสนามบินญี่ปุ่นของฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ประมาณ ๑๕ ไร่ โดยจะดำเนินการปลูกตันไม้ยืนต้นทั้งไม้ดอกและไม้ผล จำนวน ๑,๐๑๐ ต้น อาทิ ต้นรวงผึ้ง อินทนิล เสี้ยวดอกขาว หางนกยูง สักยางนา แคนา มะค่าโมง ประดู่ป่า มะกอกป่า มะขามป่า มะขามป้อม และไม้ผลอื่นๆ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จาก สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งโดยก่อนหน้านี้ ฝูงบิน ๔๑๖ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วจำนวน ๗๐๐ ต้น โดยคงเหลือต้นไม้ที่จะทำการปลูกอีกจำนวน ๓๐๐ ต้น  ซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ๔ ชุมชน รอบพื้นที่ฝูงบิน ๔๑๖ คือ ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนรอยพระพุทธบาท ชุมชนแม่กรณ์ และชุมชนธารน้ำกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากการเติบโตของต้นไม้ในภายภาคหน้า รวมถึงเป็นการปลูกฝังค่านิยม ในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้พื้นที่โดยรอบฝูงบิน ๔๑๖ เป็นสีเซียวอย่างยั่งยืน และในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ โดยฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย จะดำเนินการปลูกตันไม้เพิ่มเติมให้ครบเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๑๖ ต้น ต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕...
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาค...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...