30 ม.ค. 2567, 09:11 น.  1628 ครั้ง

 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปารเมษฐ์ จักรวาฬ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันทหารผ่านศึก” ปี 2567 โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรม ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ จังหวัดเชียงใหม่
     กิจกรรมจิตอาสา “วันทหารผ่านศึก” ปี 2567 จัดขึ้น เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ระลึกถึงตำรวจและทหารผ่านศึกที่สละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสดุดีวีรกรรม ความกล้าหาญ คุณงามความดีของตำรวจและทหารผ่านศึก  
     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยได้นำทหารจิตอาสา ทหารผ่านศึก และจิตอาสาประชาชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและเศษใบไม้บริเวณโดยรอบ รวมถึงทาสีอาคารพิพิธภัณฑ์ในอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละให้สวยงาม

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เฝ้ารับและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
กองบิน 41 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา หน้าบ้าน หน้ามอง จังหวัดเชียงใหม่”...
กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล...
กองบิน 41 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันว...
กองบิน 41 ร่วม พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566...
เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...