12 มิ.ย. 2563, 14:06 น.  193 ครั้ง

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ประกอบบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ โดยจัดให้มีพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ โดยทำการนิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ และได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
     จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระองค์เป็นผู้ทรงคิดริเริ่มและวางรากฐานกิจการบินของไทย ทรงมีพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพทางปัญญาอันล้ำเลิศ ด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านการบินอันกว้างไกล พระองค์จึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งกิจการบินขึ้น ทรงใฝ่พระทัยในการทำนุบำรุงส่งเสริมกิจการบินและยังทรงตระหนักดีว่า อากาศยานไม่เพียงจะมีประโยชน์เฉพาะทางด้านทหารเท่านั้น หากยังสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านคมนาคมอีกด้วย จึงนับว่าพระองค์ทรงวางรากฐานแนวทางเสริมสร้างกำลังทางอากาศของประเทศไทยอย่างจริงจัง ดังมีพระดำรัสไว้ว่า
     “กำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ”
     จากพระดำรัสข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญและตระหนักว่ากำลังทางอากาศ จะมีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ พระวิสัยทัศน์ด้านการบินของพระองค์ จึงก่อให้เกิด “กองทัพอากาศ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
     นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีคุณูปการต่อกิจการด้านการทหารต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ การส่งนายทหาร ๓ นาย ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส การก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก การแต่งตำราวิชาการทางทหาร การจัดให้มีการประลองยุทธ เป็นต้น
     กองทัพอากาศได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทัพอากาศพัฒนาอย่างมี เป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) บนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืน และสามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)”
     พระกรุณาธิคุณและคุณูปการที่ทรงมีต่อกองทัพอากาศ จึงน้อมถวายพระเกียรติพระองค์ท่านให้เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
     ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้กองทัพอากาศและหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั่วประเทศไทย จึงร่วมใจจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ เนื่องในวันที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี วันทิวงคต (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกองทัพอากาศ สืบต่อไปชั่วกาลนาน

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕...
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาค...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...