25 ก.พ. 2566, 15:50 น.  58 ครั้ง

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม โรงเรียนผดุงศาสน์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
     ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกร ได้มีพันธุ์พืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ทนทานต่อโรคแมลง และให้ผลผลิตที่ดี สะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป
     ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน ภาค ๓ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อนำไปปลูกรับประทาน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๙๐ ชุด ทั้งนี้จิตอาสา ๙๐๔, โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์และเทศบาลตำบลเชิงดอย มีแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากรในสังกัด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการบรรเทาทุกข์ด้านการดำรงชีพ จึงได้จัดทำโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโค

แนวทางปฏิบัติในห้วงเลือกตั้ง...
กองบิน ๔๑ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมโครงการ "รวมใจจิตอาสา พัฒน...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ...
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถาน พลอากาศโท ณฤพล เลิศกุศล...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ...