ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% ชั้น ๒ จำนวน ๒๘,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๙๓ และ ๓๐๙๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน น.สัญญาบัตร จำนวน ๑ แถว ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ (อาคารสำหรับรับรองพระบรมวงศานุวงศ์) ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก...