ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3093 และ 3094 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3093 และ 3094 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3093 และ 3094 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...