ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3093 และ 3094 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1823, 1824, 1825, 1826 และ 1827 ฝ่ายคลังแสง 1 แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง สพ.ทอ. ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โด...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3093 และ 3094 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...