11 ม.ค. 2566, 09:02 น.  106 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ธีระ เกาะประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ และคณะฯ พร้อมกับร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๔๑
     ในการนี้ คณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโนบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ มาตรการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์และด้านไซเบอร์ ของกองบิน ๔๑ อีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการทหารสารวัตรและการตรวจเยี่ยมของคณะทำงานด้านปราบปรามและการข่าวศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567...
คณะสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน 41...
กองบิน 41 ร่วมพิธีถวายสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละ...