ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสร้างโรงรับประทานอาหารทหารกองประจำการ พัน.อย.ฯ ที่ บน.๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคาร 2089 (อาคารกองร้อย 1 มว.4 พัน.อย.ฯ) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการเพื่อสวัสดิการ กองบิน 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2089 (อาคารกองร้อย 1 มว.4 พัน.อย.ฯ) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์สวัสดิการ กองบิน 41 ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...