ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2089 (อาคารกองร้อย 1 มว.4 พัน.อย.ฯ) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์สวัสดิการ กองบิน 41 ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลาง จ้างสร้างอาคารศูนย์สวัสดิการ กองบิน 41 ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโรงรับประทานอาหารกองประจำการ พัน.อย.ฯ ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลาง จ้างสร้างโรงรับประทานอาหารทหารกองประจำการ พัน.อย.ฯ ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการเพื่อสวัสดิการ กองบิน 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...