ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2089 (อาคารกองร้อย 1 มว.4 พัน.อย.ฯ) ที่ บน.41 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างอาคารศูนย์สวัสดิการ กองบิน 41 ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100 % ชั้น ๒ จำนวน 33,000 กิโลกรัม...
ประกาศราคากลาง จ้างสร้างอาคารศูนย์สวัสดิการ กองบิน 41 ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโรงรับประทานอาหารกองประจำการ พัน.อย.ฯ ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลาง จ้างสร้างโรงรับประทานอาหารทหารกองประจำการ พัน.อย.ฯ ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...