23 มิ.ย. 2565, 10:59 น.  13 ครั้ง

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุ - สามเณรใยเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ถวายการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง...
พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี...
กองบิน ๔๑ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดากองทัพอากาศ...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๑...