16 มิ.ย. 2565, 13:55 น.  20 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ข้าราชการกองบิน ๔๑ องค์กรภาคี เครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หน่วยพิธีประตูแสนปรุง
     โดยพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน ความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณี อันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบกันมา ทั้งนี้มีหน่วยประกอบพิธีทั้ง ๙ จุด คือ หน่วยพิธีประตูท่าแพ, หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่, หน่วยพิธีประตูแสนปรุง, หน่วยพิธีประตูสวนดอก, หน่วยพิธีประตูช้างเผือก, หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง, หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน, หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งก๊ะต้ำ

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ถวายการต้อนรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี...
กองบิน ๔๑ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดากองทัพอากาศ...
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๑...