21 พ.ย. 2564, 16:44 น.  21 ครั้ง

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ “เชียงใหม่นครแห่งความสุข Chiang Mai City of Happiness” โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     เนื่องด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน องค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีกิจกรรมประกวดกระทงใหญ่ การประกวดโคมแขวนล้านนา กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด การประกวดหนูน้อยยี่เป็งและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมกดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาให้ดำรงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
คณะตรวจสอบมาตรฐานสายวิทยาการช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง...
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการและการข่าวสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ...