7 ก.ย. 2564, 11:56 น.  53 ครั้ง

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนชั้นยศที่สูงขึ้น โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และเสนาธิการกองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑     ในการนี้ มีผู้ได้รับแต่งตั้งและเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น จำนวน ๑๕ คน โดยเป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน ๑๓ คน, จ่าอากาศเอก จำนวน ๑ คน และจ่าอากาศเอกหญิง จำนวน ๑ คน

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
โครงการอบรมสัมมนาด้านนิรภัยการบิน ระหว่างหน่วยงาน...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓...
พิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองบิน ๔๑...