6 ก.ย. 2564, 09:56 น.  28 ครั้ง

มื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
โครงการอบรมสัมมนาด้านนิรภัยการบิน ระหว่างหน่วยงาน...
พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน...
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓...
พิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองบิน ๔๑...