6 ก.ย. 2564, 09:54 น.  44 ครั้ง

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองบิน ๔๑ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ณ ห้องรับรองกองบังคับการกองบิน ๔๑
    
     ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการออกตรวจสำรวจและพิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการประกวดโดยมีผู้ได้รับรางวัล ๓ ประเภท คือ
   
     - ประเภทบ้านเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์
    
     - ประเภทเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรืออากาศโท ศรันดร์ เครือน้อย
    
     - ประเภทเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก ชวลิต ไชยาไส

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom meeting...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
โครงการอบรมสัมมนาด้านนิรภัยการบิน ระหว่างหน่วยงาน...
พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓...