29 เม.ย. 2564, 14:02 น.  26 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการการติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ โดยมี นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ
     ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้มอบชุด PPE จำนวน ๔๐ ชุด ,ยาสามัญประจำบ้านสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและขนมให้แก่เด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-๑๙ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
กองบิน ๔๑ รับดอกไม้และน้ำพระอบพระราชทาน ...
พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สายการบินนกแอร์...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่เมืองขนส่งจังหวัดเชียงใหม่...