ประกาศราคากลาง ซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 60,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 60,000 กิโลกรัม โดยวิธี คัดเลือก...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศราคากลาง จ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๓, ๑๐๕๔, ๑๐๕๕ และ ๑๐๖๐ (อาคารเรือนรับรองที่ประทับและอาคารบริวาร) ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน โดย...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๐,๒๑๐๔,๒๑๐๕ และ ๒๑๐๗ (ห้องน้ำ-ห้องส้วม พัน.อย.) ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก...