8 ต.ค. 2564, 14:12 น.  954 ครั้ง

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ในการขึ้นครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์มีโครงการหลวงมากมายที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น โดยที่ทรงทราบว่า สถานีทดลองดอยปุย ซึ่งเป็นสถานีทดลองไม้ผลเขตหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำกิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อพื้นเมืองได้ ให้ค้นคว้าหาพันธุ์ท้อที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรา เพื่อให้ได้ท้อผลใหญ่ หวานฉ่ำ ที่ทำรายได้สูงไม่แพ้ฝิ่น โดยพระราชทานเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับจัดหาที่ดินสำหรับดำเนินงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานี วิจัยดอยปุยซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ซึ่งเรียกพื้นที่นี้ว่าสวนสองแสน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น

พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์ อย่างต่อเนื่องให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ จนเกิดเป็นโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ วันนี้เราจะขอนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่ 7 ประดิษฐานดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่6 อัศจรรย์ดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่5 พุทธาภิเษกดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่4 ฤกษ์ยามดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่3 เกจิดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่2 มวลสารดี...